Prevádzkovateľ internetového portálu
STYLO JEWELLERY by Bibiana Hallova
HB STYLO s.r.o.
Blumentálska 8
811 07 Bratislava

IČO: 35 935 669
IČ DPH: SK 2022 005 018
IBAN: SK70 1100 0000 0026 2252 1993
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Zodpovedná osoba a kontakt
Kontakt: bibiana.stylo@gmail.com
Mobil: 00421 903 226676
Zodpovedná osoba: Bibiana Hallova

I. VYMEDZENIE POJMOV
Prevádzkovateľom e-shopu je:
STYLO JEWELLERY by Bibiana Hallova
HB STYLO s.r.o., so sídlom Blumentálska 8,811 07 Bratislava I.
Predávajúcim je:
HB STYLO s.r.o., so sídlom Blumentálska 8, 811 07 Bratislava I.
Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom
e-shopu vytvoril objednávku. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Tovarom  sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako
aj telefonickej komunikácie.

II. CENA
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.)

III. PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom). Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
Storno objednávky:
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

IV. DOPRAVA A DODACIE PODMIENKY
Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, pošta, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Cena dopravy, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške aktuálneho sadzobníka tretích strán. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!
POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.
Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená iná dodacia lehota. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY
Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) platba na dobierku (na pošte alebo platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b) prevodom na účet:
IBAN: SK70 1100 0000 0026 2252 1993
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav: a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu, b)zľavu za opakovaný nákup, c)zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
VI. ZÁRUKA A ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU
V balíku nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru je v rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

VII. STORNO KÚPNEJ ZMLUVY
Stornovať objednaný tovar  má kupujúci právo do 12 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

VIII. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Produkty, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

IX. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD KÚNEJ ZMLUVY
Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevázdkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pô̂vodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, obalových materiálov) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Prevázdkovaľ̌ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

X. REKLAMÁCIE
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.
Reklamačný poriadok:
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
Ako postupovať:
V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:
Zašlite výrobok na adresu:
HB STYLO s.r.o.
Blumentálska 8
811 07 Bratislava I
Akonáhle budete vedieť kedy zásielku pošlete, prosím kontaktujte nás.
(Bibiana Hallová 0903 226 676).
Zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite ochrannú bublinkovú obálku, kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu, polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:
Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu prevádzky:
HB STYLO s.r.o.
Blumetálska 8
811 07 Bratislava I., zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom
Akonáhle budete vedieť kedy zásielku pošlete, prosím kontaktujte nás.
(Bibiana Hallová 0903 226 676).
Ako zásielku pripraviť:
Zásielka musí byť kompletná (vrátane všetkej dokumentácie a obalového materiálu) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite ochrannú bublinkovú obálku, alebo kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu, polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 15 kalendárnych dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vážime si Vaše súkromie a ceníme si náš vzťah s Vami. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“). Vyplením záväznej objednávky súhlasíte s poskytnutím osobných údajov na ďaľšie spracovanie v rámci objednávkového procesu. Vyplnením registračného formuláru nám poskytujete ďaľšie osobné údaje, ktorých využívanie na ďaľšie účely je upravené v časti Ochrana osobných údajov – samostatná časť pod obchodnými podmienkami. V tejto časti Vám chceme vysvetliť, ako sú Vaše osobné údaje spracúvané a aké sú Vaše práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok a taktiež časti o Ochrane osobných údajov.
Váše „STYLO JEWELLERY by Bibiana Hallova“

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2021 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.